กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

แจ้งปัญหา ระบบไฟฟ้า

นายเขมชาติ พลทองมาก 08 9940 3634
หัวหน้างาน
นายเขมชาติ พลทองมาก 08 9940 3634
ระบบส่งจ่าย สายไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ยาหอม 08 3359 7035
มิเตอร์ไฟฟ้า ที่พักอาศัย

แจ้งปัญหาระบบ ประปา

นายบุญสม เกษแก้วกาญจน์ 09 5662 3327
หัวหน้างาน
นายพงศกร แสงมีคุณ 08 9713 9920
ระบบประปา
นายนที ศรีโนนม่วง 06 1073 5356
ระบบน้ำเสีย และระบายน้ำ

แจ้งปัญหา ต้นไม้โค่นล้ม

ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน 08 8536 2559
หัวหน้างาน
นายเฉลิมศักดิ์ ทองจันทร์ 09 0859 6619
ด้านจัดการต้นไม้ ต้นไม้ล้ม
นายธีรภัทร์ น้อยวังหิน 09 3282 6281
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกิจกรรม

บทบาท หน้าที่

มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการเดินระบบ บำรุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ประปา บำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำและน้ำผิวดิน สุขาภิบาลอาคารและที่พักอาศัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดถนน การป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัด ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การอนุรักษ์ต้นไม้ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน บัญชีก๊าซเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Photo

จัดการระบบภูมิทัศน์และสวนประดับ
ควบคุมวัชพืชและจัดการไม้ยืนต้น
จัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ
จัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

Photo

ผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา
รวบรวม บำบัดน้ำเสีย และนำกลับมาใช้ใหม่
ซ่อมบำรุงระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

Photo

ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มิเตอร์ไฟฟ้า
วิศวกรรมด้านระบบไฟฟ้า และจัดการพลังงาน
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Photo

ดำเนินการด้านการเจ้าหน้าที่และสารบรรณ
ด้านประสานงานคลังและพัสดุ
ด้านงานแผนและสารสนเทศ
ด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
Internet of things

1
1
1
1
1
1

การใช้พลังงาน

สถิติการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด
สถิติการใช้น้ำประปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด