กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

แจ้งปัญหา ระบบไฟฟ้า

-------
หัวหน้างาน
นายเขมชาติ พลทองมาก 08 9940 3634
ระบบส่งจ่าย สายไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ยาหอม 08 3359 7035
มิเตอร์ไฟฟ้า ไฟถนน สวนสาธารณะ ที่พักอาศัย

แจ้งปัญหาระบบ ประปา

-------
หัวหน้างาน
นายพงศกร แสงมีคุณ 08 9713 9920
ระบบประปา
นายบุญสม เกษแก้วกาญจน์ 09 5662 3327
นายนที ศรีโนนม่วง 06 1073 5356
ระบบน้ำเสีย และระบายน้ำ

แจ้งปัญหา ต้นไม้โค่นล้ม

นายสันติ บัวหอม 08 7670 1662
หัวหน้างาน
นายเฉลิมศักดิ์ ทองจันทร์ 09 0859 6619
ด้านจัดการต้นไม้ ต้นไม้ล้ม
นายธีรภัทร์ น้อยวังหิน 09 3282 6281
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

บทบาท หน้าที่

รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการบำรุงรักษา และปรับปรุง สาธารณูปโภค ประปา ระบบระบายน้ำฝนและน้ำผิวดิน การบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลาง และดูแลรักษาความสะอาด ถนนเส้นทางสัญจร ควบคุมสุขาภิบาลอาหาร การจัดการเหตุรำคาญ การป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ การจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ บัญชีก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน นวัตกรรม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Photo

จัดการระบบภูมิทัศน์และสวนประดับ
ควบคุมวัชพืชและจัดการไม้ยืนต้น
จัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ
จัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร

Photo

จัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก
พลังงานทดแทนและนวัตกรรม
ซ่อม บำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

Photo

ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ มิเตอร์ไฟฟ้า
จัดหา สำรองและควบคุมคุณภาพน้ำดิบ
ผลิต ซ่อมบำรุงและสูบจ่ายน้ำประปา
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

Photo

ดำเนินการด้านการเจ้าหน้าที่และสารบรรณ
ด้านประสานงานคลังและพัสดุ
ด้านงานแผนและสารสนเทศ
ด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค

1
1
1
1
1
1

การใช้พลังงาน

สถิติการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด
สถิติการใช้น้ำประปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด
สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด