กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

โครงสร้างงานไฟฟ้า


ภาระกิจหน่วยระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงต่ำ(LT Fuse Switch,ล่อฟ้าแรงต่ำ) รวมทั้งสายเมนหลักเข้าอาคาร ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) ของอาคาร สำนักงาน ที่เป็นของส่วนกลาง-สถานกีฬา อาคารของคณะหน่วยงานต่างๆ หอพักนักศึกษา ศูนย์บริการอาหาร 1-4
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่อุปกรณ์มิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย ชนิด 3 เฟส ประกอบซีที และชนิด 1 เฟส 2 สาย ทั้งชนิดแบบอนาล็อคและชนิดแบบดิจิตอล ตามอาคารสำนักงานของคณะหน่วยงานต่างๆ บ้านพัก และแฟลตที่พักอาศัย รวมทั้งกำหนดตำแหน่ง ในการติดตั้งมิเตอร์เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้าของผู้ประกอบการ,ผู้รับจ้าง
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามแฟลตส่วนกลาง และไฟฟ้าส่องสว่างในอาคารส่วนกลาง-สถานกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าว
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมสายเมนแรงต่ำเข้าบ้านพักบุคลากรและแฟลตที่พักอาศัยส่วนกลาง
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ AC – DC ในส่วนบริเวณพื้นที่โซล่าร์ฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
    • ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
    • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆทั้งในและนอกหน่วยงาน และสนับสนุนทุกภารกิจที่มีการปฏิบัติหรือกิจกรรมหน่วยอื่น ๆ
   

ภาระกิจหน่วยระบบไฟฟ้าแรงสูง

    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง Drop Out Fuse, Lightning Arrester, Disconnecting Switch, SF6 Gas Load Break Switch ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม Switchgear , Ring main unit , Unit sub station , มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดตั้งแต่ 50 kVA-3000 kVA รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
    • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในส่วนบริเวณพื้นที่โซล่าร์ฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
    • ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืชตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และทำความสะอาดภายในรั้วลานหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้สวิตซ์ไฟฟ้าแรงสูง
    • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆทั้งในและนอกหน่วยงาน และสนับสนุนทุกภารกิจที่มีการปฏิบัติหรือกิจกรรมหน่วยอื่น ๆ
   

ภาระกิจหน่วยบริการวิศวกรรมและจัดการพลังงาน

    • สนับสนุนการปฏิบัติงาน สำรวจ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลภายในงานไฟฟ้าฯ เพื่อจัดทำรายงานฐานข้อมูล เสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
    • สนับสนุน บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำภายในงานไฟฟ้าฯ
    • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆทั้งในและนอกหน่วยงาน และสนับสนุนทุกภารกิจที่มีการปฏิบัติหรือกิจกรรมหน่วยอื่น ๆ
    • ร่วมจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Cop Monitor) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งหน่วยงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
    • ร่วมจัดทำรายงานพลังงานประจำปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
   

ภาระกิจหน่วยบริการวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า

    • ควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้มีเสถียรภาพ
    • ตรวจสอบ ควบคุม พิจารณา การเพิ่ม-ลด ปริมาณภาระทางไฟฟ้า (Load) การใช้กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ การขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงให้บริการ
    • จัดทำขั้นตอนการ ปลด-สับ (Switching-Order) และปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปลด-สับ (Switching-Order) ชุดอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า เพื่อการควบคุมระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ตามมาตรฐานทางเทคนิค วิศวกรรม
    • ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปลด-สับ (Switching-Order) ชุดอุปกรณ์ภายในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรฐานทางเทคนิค วิศวกรรม
    • ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปลด-สับ (Switching-Order) ชุดอุปกรณ์ภายในระบบส่งกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000 โวลต์ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรฐานทางเทคนิค วิศวกรรม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    • ดูแล ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาในระดับเบื้องต้น ชุดอุปกรณ์ในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ตามมาตรฐานทางเทคนิค วิศวกรรม
    • ดูแล ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาในระดับเบื้องต้น สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสื่อสาร และระบบประกอบอาคาร ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
    • ดูแลรักษา อาคารสถานีไฟฟ้า อาคารป้อมรักษาความปลอดภัย พื้นที่บริเวณ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
    • จดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน สภาวะแวดล้อม เหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรที่มีผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกและภายใน
    • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115,000/22,000 โวลต์ ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น