กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านจัดการภูมิทัศน์ ไม้ยืนต้น

การจัดการระบบภูมิทัศน์และสวนประดับ
    • การจัดการดูแล บำรุงรักษาระบบภูมิทัศน์สวนประดับ สนามหญ้า สวนหย่อม
    • การขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ
    • ให้คำปรึกษา แนะนำออกแบบ และให้บริการตกแต่งสวนประดับสถานที่ และงานพิธีต่างๆ
ควบคุมวัชพืชและจัดการไม้ยืนต้น
    • ควบคุมวัชพืชและจัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่ตัดหญ้าควบคุมวัชพืช
    • ให้บริการไถเกรดปรับแต่งพื้นที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • ปรับปรุงดูแล ป้องกันแก้ไขผิวดินเสื่อมโทรมและแนวกันไฟ
    • ปลูก ดูแลรักษา ตัดแต่ง ตัดโค่น ขุดย้ายไม้ยืนต้น
    • จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ยืนต้น
    • จัดหากล้าไม้ยืนต้น ปลูกเพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น