กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค

การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค
    • จดมาตรวัดไฟฟ้า น้ำประปา คณะ หน่วยงาน สถานที่ ผู้ประกอบการและผู้ได้รับสวัสดิการที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย
    • ประมวลผลข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา จัดทำข้อมูล แจ้งยอดเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค
    • จัดทำรายงานสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา
    • ตรวจสอบหนี้สินเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค บุคลากร ผู้ประกอบการ
    • ติดตาม สรุปข้อมูล ผู้ประกอบการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค