กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม

ปณิธาน
    • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัฒนธรรมองค์กร
    • มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล
    • คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
    • มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ
    • มีระบบและกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้
ค่านิยม
    • “ทุกคนมีส่วนร่วม มีส่วนสนับสนุน สู่การเชื่อมโยงเพื่อการเปลี่ยนแปลง” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้