กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านระบบไฟฟ้า

จัดการระบบไฟฟ้าแรงสูง
    • จัดทำแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ แรงดัน 22,000/ 400 / 230 VAC
    • ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดัน 22 KV.( 22,000 V. ) ให้เพียงพอและ มีเสถียรภาพ
    • ซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดัน 22,000/ 400 / 230 VAC จากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถึงมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านพัก หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคาร (MDB)
    • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อภารกิจการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • จัดทำแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
    • ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 115 kV/22 kV ให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐาน
    • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และควบคุมในสถานีไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน
จัดการมิเตอร์ไฟฟ้า
    • ติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า
    • ควบคุมการจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า และจัดทำสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า
    • ซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดัน 22,000/ 400 / 230 VAC จากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถึงมิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านพัก หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคาร (MDB)
จัดการไฟฟ้าแรงต่ำ
    • ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
    • ระบบไฟฟ้าสาธารณะ