กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

วิสัยทัศน์

    • มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค การดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลาง และการจัดการด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบเครื่องกล พัฒนาวัตกรรม การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ สำหรับตีพิมพ์ และ/หรือจดสิทธิบัตร