กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและอนามัย

จัดการขยะมูลฝอยและเหตุรำคาญ
    • การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • ประสานงานการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยกับเทศบาลนครขอนแก่น
    • ดำเนินการเรื่องขยะรีไซเคิล
    • การจัดการสัตว์ก่อเหตุรำคาญและพาหะนำโรค
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
    • ตรวจสอบด้านสุขาภิบาล ร้านค้า ตลาด ร้านอาหาร
    • ให้คำแนะนำและควบคุมด้านสุขาภิบาล