กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

พันธกิจ

    • ดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ สารบรรณ และการประสานงานในการจัดทำแผน การประกันคุณภาพ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจกองฯ
    • ดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า-ประปา-น้ำเสีย) ที่มีความเสถียรภาพ คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอเพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่พักอาศัย อาคารหอพัก อาคารคณะ หน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้งการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคา ควบคุมงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
    • ดำเนินการด้นการพัฒนา บำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง สวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และดูแล ปรับปรุง และรักษาความสะอาดทางเดิน ถนนเส้นทางจราจร พัฒนาศักยภาพการใช้พื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    • ดำเนินการด้านการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวิธีกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการควบคุมการเลี้ยงสัตว์-การปล่อยสัตว์ และสัตว์ก่อเหตุรำคาญภายในมหาวิทยาลัย
    • ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    • ดำเนินการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบเครื่องกล พัฒนาวัตกรรม การออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์ หรือจดสิทธิบัตร และการสนับสนุน ส่งเสริม วิชาการ การวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    • ปฏิบัติงานร่วม/สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตามนโยบายผู้บริหาร