กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

พันธกิจ

    • ให้บริการด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ที่มีความเสถียรภาพ และคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้กับอาคารส่วนกลาง อาคารคณะ หอพักนักศึกษาและอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    • บริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ พื้นที่ป่าไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ พื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ให้สวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุด
    • บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมสัตว์จรจัดและสัตว์ก่อเหตุรำคาญภายในมหาวิทยาลัย
    • ดำเนินการด้านการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวิธีกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการควบคุมการเลี้ยงสัตว์-การปล่อยสัตว์ และสัตว์ก่อเหตุรำคาญภายในมหาวิทยาลัย
    • สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย