กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านระบบประปา

จัดหา กักเก็บสำรองและควบคุมคุณภาพน้ำดิบ
    • จัดหา กักเก็บสำรองและสูบส่งน้ำดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปา การเกษตร การเรียนการสอน และการวิจัย
    • สำรวจพื้นที่รับน้ำเพื่อจัดเก็บสำรองน้ำดิบ
    • ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังสถานีสูบส่งน้ำดิบ
    • ประสานงานหน่วยงานกรมชลประทานเพื่อขอรับน้ำดิบและให้บริการน้ำดิบสำหรับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา
    • ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา
    • ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการ
    • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ