กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านระบบน้ำผิวดิน บำบัดน้ำเสีย

จัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
    • ควบคุมดูแล บำรุงรักษาระบบรวบรวมน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย
    • ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียธรรมชาติ (WET-LAND)
    • ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานและจัดทำรายงาน
    • ควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
    • วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจฯ
    • วางแผนผังจัดการระบบระบายน้ำผิวดิน
ซ่อมบำรุงระบบประปา-น้ำเสีย
    • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย,สถานีสูบน้ำเสีย,บ่อบำบัดน้ำเสีย
    • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ,ท่อส่งจ่ายน้ำประปา,ระบบท่อและสุขภัณฑ์ในอาคารฯ
    • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรกล-เครื่องมือกลในระบบผลิตประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย