กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

บริการด้านนวัตกรรมและพลังงานทดแทน

จัดการด้านนวัตกรรม
    •  
    •  
    •  
    •  
จัดการด้านพลังงานทดแทน
    •  
    •  
    •