กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

การให้บริการ

    • การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้ค่ามาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอเพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาและสุขภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • การพัฒนา บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำฝนและน้ำผิวดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำดิบและน้ำประปา
    • จัดการระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและมีเสถียรภาพต่อการใช้งาน
    • การพัฒนา บำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง สวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และดูแลรักษาความสะอาดทางเดินที่พักผู้โดยสาร ถนนเส้นทางสัญจร ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองภายในมหาวิทยาลัย
    • การควบคุมสุขาภิบาลอาหารให้มีมาตรฐานตามหลักอนามัย การจัดการเหตุรำคาญ การป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์-การปล่อยสัตว์ รวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย
    • การจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
    • จัดการนวัตกรรมด้านต่าง ๆ สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
    • การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
    • ให้บริการวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และภารกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย