กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

สำรวจ ควบคุมสัตว์จรจัด

ต.ค. - พ.ย. 2562

สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวจรจัด

ดำเนินการออกแบบสำรวจ เพื่อขอความร่วมมือกับคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวจรจัด นำมาจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล

2559 - 2562

ควบคุมจำนวนสุนัขและสัตว์ปล่อย

ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสุนัขจรจัดภายในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และทำหมันเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์