กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565พ.ศ. 2566พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2567

เดือนปีจำนวนหน่วย (มิเตอร์การไฟฟ้า)จำนวนเงิน (มิเตอร์การไฟฟ้า)
ม.ข.โรงสูบน้ำดิบจำนวนหน่วยรวมม.ข.โรงสูบน้ำดิบจำนวนเงินรวม
ม.ค.25677,698,000.00103,040.007,801,040.0032,316,722.38426,845.9032,743,568.28
ก.พ.25678,481,600.0097,780.008,579,380.0036,272,523.64401,877.4936,674,401.13
มี.ค.25679,462,000.00103,900.009,565,900.0039,558,952.07431,066.8339,990,018.90
เม.ย.25679,469,200.0094,700.009,563,900.0040,090,609.47389,230.7940,479,840.26
พ.ค.25679,324,000.0091,220.009,415,220.0039,058,146.48379,984.4239,438,130.90
  44,434,800.00490,640.0044,925,440.00187,296,954.042,029,005.43189,325,959.47