กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2562พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565พ.ศ. 2566

ปริมาณการใช้น้ำประปา คณะ/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566

ลำดับคณะ หน่วยงานปริมาณ (ลบ.ม.)
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
1สำนักงานอธิการบดี อาคาร 12,648000000000002,648
2สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2650000000000065
3กองกิจการนักศึกษา21,0450000000000021,045
4หอพัก 9 หลัง6,646000000000006,646
5คณะนิติศาสตร์0000000000000
6สถาบันลุ่มน้ำโขง17100000000000171
7อาคารพิมลกลกิจ33800000000000338
8สำนักวิทยบริการ56200000000000562
9สถาบันวิจัยและพัฒนา830000000000083
10สำนักวัฒนธรรม94200000000000942
11คุ้มสีฐาน880000000000088
12ศูนย์คอมพิวเตอร์(โทรศัพท์เก่า)12500000000000125
13ศูนย์หัวใจศิริกิติ์ฯ5,824000000000005,824
  38,5370000000000038,537