กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

  • ตำแหน่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

  • Mail ssenee@kku.ac.th

  • โทรศัพท์ 0 43 00 9700 ext. 42381

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2564พ.ศ. 2565พ.ศ. 2566พ.ศ. 2567

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562

เดือนปีจำนวนหน่วย (มิเตอร์การไฟฟ้า)จำนวนเงิน (มิเตอร์การไฟฟ้า)
ม.ข.โรงสูบน้ำดิบจำนวนหน่วยรวมม.ข.โรงสูบน้ำดิบจำนวนเงินรวม
ม.ค.25626,526,800.00132,728.006,659,528.0023,891,072.26483,296.2224,374,368.48
ก.พ.25627,063,200.00150,060.007,213,260.0026,187,269.88534,800.4626,722,070.34
มี.ค.25628,566,800.00154,620.008,721,420.0031,442,150.43568,958.7732,011,109.20
เม.ย.25628,396,400.00132,440.008,528,840.0031,228,935.30484,409.8331,713,345.13
พ.ค.25628,415,600.00134,160.008,549,760.0030,847,129.68485,005.6231,332,135.30
มิ.ย.25627,938,000.00118,080.008,056,080.0028,830,627.97427,007.6029,257,635.57
ก.ค.25628,169,600.00120,860.008,290,460.0029,925,417.86434,912.9530,360,330.81
ส.ค.25628,566,800.00141,480.008,708,280.0031,523,321.32511,020.6832,034,342.00
ก.ย.25627,872,000.00120,160.007,992,160.0028,916,554.92435,782.5829,352,337.50
ต.ค.25628,222,800.00108,660.008,331,460.0030,481,417.17395,014.6730,876,431.84
พ.ย.25626,823,200.00130,980.006,954,180.0025,011,732.44478,030.6925,489,763.13
ธ.ค.25625,818,800.00130,220.005,949,020.0020,871,506.16469,222.4921,340,728.65
  92,380,000.001,574,448.0093,954,448.00339,157,135.395,707,462.56344,864,597.95